Forløb og priser

Intensiv ambulant stofmisbrugsbehandling (4-5 timer ugentligt)
Målgruppe: Borgere med et problematisk forbrug af rusmidler, som er visiteret til at ambulant behandling iht Servicelovens §101.

Karakteristik af behandlingsrammerne:

 • Individuelt struktureret

 • Individuelt samvær

 • Anvendelse af fleksibel metode og praksis

 • Inddragelse af specialiseret viden ved behov

 • Koordination for den sociale indsats på tværs af sektorer

 • Løbende dokumentation og statusskrivelser

 • Kontinuerlig afholdelse af statusmøder

for at tilbyde målgruppen individuel misbrugsbehandling, der formår at rumme særegne behandlingsbehov. Den metodiske praksis kendetegnes af fleksibilitet, således at BackUp i samarbejde med klienten fastlægger arbejdsgangen uden prædefineret metodik. Brugbar viden frembragt i ved tidligere behandlingsindsatser bliver omsat til praksis, således at klienten parallelt med den konkrete misbrugsbehandling eksempelvis opstarter forløb hos en psykiater, psykolog eller i et BackUps egne terapeutiske forløb. Erfaringsmæssigt vides det, at behovet for koordination på den samlede sociale indsats (jobcenter, psykiatri mm.) tiltager i denne periode, og BackUp vil her fungere som en art social koordinator herfor.

Pris: 17.010 kr. pr. måned (567 pr. dag) ved kommunal henvisning iht SEL §101
Ambulant stofmisbrugsbehandling (2-3 timer ugentligt)
Målgruppe: Adaptiv ambulant misbrugsbehandling iht Servicelovens §101 er målrettet borgere med komplekse behandlingsbehov.
 • Behandlingsmotiverende samvær

 • Støtte til relationsetablering mellem Rusmiddelcenter og borger

 • Afdækning, beskrivelse og analyse af uafdækkede og måske skjulte behandlingsbehov

 • Stabiliserende håndholdt støtte fx i forbindelse med medicinudtrapning og behandlingsovergang

 • Udgående socialrådgiverbistand ved behov

 • Midlertidig behandlingsstøtte ved overgang til anden behandling

 • Behandlingsfastholdende og -styrkende bistand ved diverse samarbejdsmøde

 • Opsøgende, udgående og/eller in-house behandlingindsats

 • Feltmentalisering ved akut pres

 • Mulighed for fleksibel telefonisk kontakt

 • Oparbejdelse af mentaliserende redskaber, der kan anvendes og fastholdes i borgerens livsmiljø

Gennem den adaptive ambulante misbrugsbehandling mødes borgeren, der har udvidede indsatsbehov, der eksempelvis nødvendiggør udgående støtte, afholdelse af sessioner i hjemmet, praksiskoordination og følgeskab i forbindelse med samarbejdsmøder og lignende. Behandlingen kan fungere sideløbende med eller som forebyggelse af substitutionsmedicinering, multiple sidemisbrug, psykologiske og sociale barrierer i kombination med aktiv stofmisbrug med videre. Borgeren vil typisk have en omskifteligt tilværelse, som besværliggør en mere intens behandlingsindsats, der kunne stille større krav til fremmøde, indholdskontinuitet og dets lignende. Tillige vil stabilisering og/ eller påbegyndt udtrapning af stofafhængigheden ofte være af diffus karakter.

Pris: 10.710 kr. pr. måned (357 pr. dag) ved kommunal henvisning iht SEL §101
Efterbehandling (1-1,5 time ugentligt)
Målgruppe: Borgere med et problematisk forbrug af rusmidler, som er visiteret til at ambulant behandling iht Servicelovens §101.

Karakteristik af behandlingsrammerne:

 • Individuelt struktureret

 • Individuelt samvær

 • Anvendelse af fleksibel metode og praksis

 • Fokus på fastholdelse og skadesreduktion på flere niveauer i forbindelse med tilbagefald

 • Udslusende koordination for den social indsats, der skal pågå efter udskrivning af klienten

Gennem en efterbehandlende indsats påbegyndes et langsigtet, udslusende og reintegrerende behandlingsforløb, hvor praksisprincipperne fra primærbehandlingen fastholdes, men ved lavere intensitet og med øget fokus på internalisering af behandlingsresultaterne og –redskaberne i klienten selv. Herved tages der hensyn til det ofte kaotiske tilknytningsmønster, som gør klienten sårbar overfor abrupte brud og den implementering, der er nødvendig, skal klienten omsætte sine nye færdigheder til selvstændig praksis efter endt misbrugsbehandling.

Pris: 6.000 kr. pr. måned (200 pr. dag) ved kommunal henvisning iht SEL §101
Pårørendebehandling
Målgruppe: Pårørende til nuværende eller tidligere afhængighedslidende.

De alvorlige konsekvenser af afhængighedslidelser er sjældent forbeholdt det menneske, der lider af afhængigheden; familie, venner og kollegaer mm. vil også opleve tiltagende negative konsekvenser, efterhånden som den afhængige adfærd eskalerer.

I BackUp har vi bred erfaring med anvendelsen af særligt kognitiv terapi som samtaleterapeutisk grundlag for behandlingen af pårørende til misbrugere. Vi oplever, at en indsats for de pårørende ofte bliver til en indsats også for den afhængige, idet skadesvirkninger reduceres for alle parter, når eksempelvis grænsesætningen i det relationelle felt bliver tydeligere og viden om afhængighed implementeres i hverdagslivet.

Pårørendeklienter kan henvises af kommuner, A-kasser, fagforeninger mv. eller tilgå behandlingen på eget initiativ.
Det kan ved særlige omstændigheder aftales, at pårørendebehandlingen pågår i hjemmet.

Pris: 1.000 kr. pr. session